Organizacijski Employeeship Meter

Orodje za merjenje, kako dobro sistemi in politike v organizaciji spodbujajo zaposlene, da izkazujejo vedenje in kulturo Employeeshipa.

1.500,00

Organizacijski Energy Meter

Orodje CMC za merjenje, do katere stopnje kultura, sistemi in politike v organizaciji zaposlene spodbujajo, da izkazujejo Employeeship vedenja. Več o celovitem konceptu Employeeshipa preberite v knjigi Employeeship, avtorja Clausa Møllerja.

Trda in mehka področja

Na Employeeship odnos in vedenje zaposlenih vpliva veliko različnih okoliščin v organizaciji, na katere se lahko sklicujemo s poenostavljenim izrazom "organizacijski sistemi in politike". Da bi vsi v organizaciji izkazovali Employeeship in tako ustvarjali Employeeship kulturo, je pomembno in bistveno, da menedžerji in njihovi zaposleni izkazujejo trud tako na trdih kot na mehkih področjih. Prav tako je za organizacijo nujno, da politike in sistemi vsebujejo tako trde kot mehke elemente.

Trda področja
Trda področja sestavljajo trdne in tehnične vidike življenja v organizaciji: sisteme, metode, tehnologijo, cilje, finance, organizacijo, pravila, postopke, hierarhijo, okolje, itd. Trda področja so razumni in logični vidiki organizacije. Te je najlažje razložiti in opisati.

Veliko organizacij je vodenih predvsem na osnovi predpogojev in predpisov, ki se navezujejo na trdni svet. To se odraža na trdih organizacijskih:

 • Politikah osebja
 • Pogodbah zaposlenih
 • Sistemih nagrajevanj
 • Informacijskih sistemih

Mehka področja
Mehka področja sestavljajo čustvene vidike življenja v organizaciji: način in stil komunikacije, delovno okolje, način vodenja, odnos do ljudi, etiko, tradicijo, razpoloženje tima, občutek pripadnosti, varnost, preizkušnje, itd.

Mehka področja se povezujejo s tako imenovano skupno kulturo. Mehka področja je težje določiti in opisati.

Kako orodje uporabiti

Orodje bi moralo biti uporabljeno s strani vseh zaposlenih za ocenjevanje stopnje, do katere sistemi in politike organizacije spodbujajo Employeeship kulturo. Uporaba orodja je lahko videna tudi kot pomemben del procesa učenja in razvoja.

To bo omogočilo vsem razumevanje ogrodja, ki ustvarja najboljše pogoje za mobiliziranje energije vseh proti zmagam. Tukaj je 14 področij, znotraj katerih organizacija pogosto vzpostavlja sisteme in politike. Vsako področje vsebuje več pozitivnih trditev, ki označujejo nek sistem ali politiko, ki spodbuja razvoj Employeeship kulture.

 1. Poslanstvo
 2. Vizija
 3. Organizacija
 4. "Mi" kultura
 5. Sistem vodenja
 6. Stil vodenja
 7. Kadrovske politike
 8. Zaposlitvena pogodba
 9. Nagrade in priznanja
 10. Napredovanje
 11. Notranja komunikacija
 12. Informacijski sistem
 13. Politika kakovosti
 14. Učeča se organizacija

Kako organizacija lahko uporabi orodje

 • Organizacija se lahko loti izredno temeljite ocene vsakega od kritičnih dejavnikov tako, da prosi vse zaposlene, da organizacijo ocenijo glede na vsako trditev v določenem relevantnem poglavju.
 • O celostnem rezultatu Organizacijskega Energy Metra se morate natančno pogovoriti povsod v organizaciji. Vsak mora biti povabljen, da prispeva predloge, ideje in poglede, ki naj bodo nato obravnavani na prihodnjih sestankih menedžmenta. Ta sestanek naj vodi do konkretnega načrta za razvoj in izboljšanje Employeeship kulture znotraj celotne organizacije.
 • Organizacijski Energy Meter naj bo uporabljen enkrat letno. Orodje je lahko uporabljeno tudi kot izhodiščno orodje za določanje sprememb in uspeha.

Kako lahko orodje uporabi posameznik

 • Vsak zaposleni naj natančno pregleda rezultate Organizacijskega Energy Metra in naj se vpraša, ali skupni rezultat izkazuje njegovo / njeno izkušnjo Employeeship kulture v organizaciji. Določi lahko tudi načine, s katerimi kot posameznik lahko prispeva k ustvarjanju in ohranjanju Employeeship kulture v organizaciji. S to novo ozaveščenostjo bo vsak posameznik bolje opremljen za prispevanje k razvoju Employeeship kulture.
 • Vsak zaposleni naj naredi predloge za izboljšanje obstoječih sistemov in politik.
 • Ko so novi sistemi in politike predstavljeni, naj vsak zaposleni prispeva k implementaciji brez odlašanja. To denimo lahko pomeni, da zaposleni dajo povratno informacijo o tem, ali novi sistemi in politike delujejo, tako kot je bilo predvideno.