Virksomhedens Energimåler

Et værktøj til at måle, hvorvidt virksomhedens kultur, systemer og politikker inspirerer de ansatte til at udvise Employeeship.

1.500,00

Virksomhedens Energimåler

Et CMC værktøj til at måle, hvorvidt virksomhedens kultur, systemer og politikker inspirerer de ansatte til at udvise Employeeship. Læs mere om Employeeship i Claus Møllers bog Employeeship.

Hårde og bløde områder

De ansattes Employeeship holdning og adfærd påvirkes af en lang række forhold i virksomheden, som vi i det følgende, „lidt forenklet“, kalder virksomhedens „systemer og politikker“. For at få alle i virksomheden til at udvise Employeeship og dermed skabe en Employeeship kultur er det afgørende, at ledere og medarbejdere yder en indsats både på de hårde og de bløde områder. Det er også nødvendigt, at der i virksomheden findes politikker og systemer, der indeholder både hårde og bløde elementer.

Hårde områder
De hårde områder omfatter de konkrete og tekniske aspekter af virksomhedens liv: systemer, metoder, teknologi, mål, økonomi, organisation, regler, procedurer, kommandoveje, fysisk miljø etc. De hårde områder er de rationelle og logiske aspekter i virksomheden. Dem som er lettest at forklare og beskrive.

I mange virksomheder udøves ledelse hovedsageligt ud fra de forudsætninger og regler, der gælder i den hårde verden. Det afspejler sig eksempelvis i virksomhedens hårde:

 • Personalepolitik
 • Ansættelseskontrakter
 • Belønningssystemer
 • Informationssystemer

Bløde områder
De bløde områder omfatter de følelsesmæssige aspekter af virksomhedens liv: omgangsform, kommunikationsform, psykisk miljø, ledelsesstil, menneskesyn, moral, traditioner, teamfølelse, tilhørsforhold, tryghed, udfordringer etc.

De bløde områder beskæftiger sig med det, der kaldes virksomhedskultur. De bløde områder kan være vanskelige at konkretisere og beskrive.

Sådan anvendes værktøjet

Værktøjet anvendes af alle ansatte til at vurdere, i hvor stor udstrækning virksomhedens systemer og politikker er befordrende for Employeeship kulturen. Anvendelsen af værktøjet kan også ses som en vigtig del af en lære- og udviklingsproces. Dette vil give alle ansatte større forståelse for, hvilke rammer der skaber de bedste vilkår for at mobilisere alles energi til at blive succesrig.

Der er 14 områder inden for hvilke virksomheder ofte opstiller systemer og politikker.
Hvert område indeholder nogle positive udsagn, der karakteriserer henholdsvis et system og en politik, som fremmer Employeeship kulturen.

 1. Eksistensgrundlag (Mission)
 2. Vision
 3. Organisation
 4. “Vi kultur”
 5. Ledelsessystem
 6. Ledelsesstil
 7. Personale politik
 8. Ansættelseskontrakt
 9. Løn og anerkendelse
 10. Karriereudvikling
 11. Intern kommunikation
 12. Informations system
 13. Kvalitetspolitik
 14. Lærende organisation

Sådan anvender virksomheden værktøjet

 • Virksomheden kan foretage en ekstra grundig vurdering for hver af de kritiske områder ved at lade alle ansatte give virksomheden karakter for hvert udsagn under det pågældende område.
 • Det samlede resultat af „Virksomhedens Employeeship måler“ diskuteres grundigt overalt i virksomheden. Alle inviteres til at komme med forslag, ideer og synspunkter, som behandles på et ledermøde. Mødet munder ud i en konkret plan for at fastholde og udvikle Employeeship kulturen.
 • Virksomhedens Employeeship måler“ bør anvendes en gang om året. Værktøjet kan også bruges som et benchmarking værktøj til at registrere forandringer og succeser.

Sådan anvender den enkelte værktøjet

 • Hver ansat gennemgår nøje sin egen besvarelse af „Virksomhedens Employeeship måler“ og reflekterer over, hvorvidt de totale resultater svarer til deres egen oplevelse af Employeeship kulturen i virksomheden. Alle bør også tænke på, hvordan man som individ kan bidrage til at skabe og vedligeholde en Employeeship kultur. Derved opnås en bevidsthed om, på hvilke områder virksomhedens systemer og politikker efter den ansattes opfattelse bør udvikles. Med denne nye bevidsthed vil alle være bedre udrustet til at bidrage til udviklingen af Employeeship kulturen.
 • Hver ansat bør komme med forslag til forbedring af de bestående systemer og politikker.
 • I takt med at de nye systemer og politikker introduceres, medvirker hver ansat til en hurtig implementering. Blandt andet ved at give tilbagemelding om hvorvidt de nye systemer og politikker fungerer efter hensigten.