Učenje in razvoj zaposlenih v digitalnem življenju podjetja

Če podjetje želi čim bolje preživeti in se razvijati v okolju, morajo zaposleni biti izrazito predani. Ni dovolj, da so predani le direktorji, managerji ali lastniki – srce in razum vseh ljudi morajo biti »zraven«. Energijo bi morali uporabiti za reševanje problemov in ne le za odkrivanje problemov ali iskanje krivcev.

Podjetje si ne more privoščiti bojev in konfliktov interesov med oddelki ali timi. Enostavno potrebujemo Employeeship vedenje – in okolje, v katerem takšno vedenje lahko nastane in uspeva.
Potem podjetje lahko doseže mnoge konkurenčne prednosti:

 • Boljšo produktivnost
 • Boljše notranje in zunanje odnosi
 • Boljšo kakovost
 • Več pozitivne energije.
 • Boljše timsko sodelovanje.
 • Večjo prilagodljivost in fleksibilnost.
 • Skupno, deljeno vizija in usklajeno cilji.
 • Boljša izraba znanja in spretnosti vseh ljudi.

To je enako pomembno zdaj, ko delate od doma in na oddaljenih lokacijah ter ste to že sprejeli za običajen način delovanja v podjetju. Ob tem ste ohranili ista pravila in sisteme, kot takrat kot ste vsi delali v poslovnih prostorih! Tukaj si lahko preberete naš prejšnji članek, v katerem pišemo o tem na kakšen način lahko izboljšate delo na daljavo.

 

CMC je izdal NOVO ORODJE, ki je dostopno preko spleta in je spremljevalec za dober HRM in temeljni razvoj vsakega tima: Organizacijski Employeeship Meter.
To orodje managerjem pomaga razviti ali ohranjati sisteme in politike, ki ustvarjajo najboljše pogoje za participativni, skandinavski pristop vodenja in kulturo Employeeship. To orodje za testiranje podjetja in timov je sestavljeno iz 14 področij, ki so vitalnega pomena za odlično kulturo Employeeshipa.

 

Trda in mehka področja kulture

Na Employeeship odnos in vedenje zaposlenih vpliva veliko različnih okoliščin v organizaciji, na katere se lahko enostavno sklicujemo z izrazom “organizacijski sistemi in politike“. Če hočete, da vsi v organizaciji izkazujejo Employeeship vedenje in tako ustvarjajo Employeeship kulturo, je pomembno in bistveno, da menedžerji in njihovi zaposleni vlagajo napore tako na trdih kot na mehkih področjih delovanja podjetja. Enako je za organizacijo nujno, da politike in sistemi vsebujejo tako trde kot mehke elemente. Organizacijski Employeeship Meter je orodje, s katerim ocenite »stanje« vaših notranjih sistemov in politik.

 

Trda področja
Trda področja sestavljajo trdne in tehnične vidike življenja v organizaciji: sisteme, metode, tehnologijo, cilje, finance, organizacijo, pravila, postopke, hierarhijo, okolje, itd. Trda področja so racionalni in logični vidiki organizacije. Te je tudi enostavno razložiti in opisati.

Veliko organizacij je vodenih predvsem na osnovi predpogojev in predpisov, ki se navezujejo na trdi svet. To se odraža na trdih organizacijskih politikah za zaposlene, pogodbah o zaposlitvi, sistemih nagrajevanja, informacijskih sistemih.

Mehka področja
Mehka področja sestavljajo čustvene vidike življenja v organizaciji: način in stil komunikacije, delovno okolje, način vodenja, odnos do ljudi, etiko, tradicijo, razpoloženje tima, občutek pripadnosti, varnost, izzive, itd.

Mehka področja se povezujejo s skupno kulturo. Mehka področja je težje določiti in opisati.

Kako orodje uporabiti
Orodje bi morali uporabiti vsi zaposleni za ocenjevanje kako dobro (močno) sistemi in politike organizacije spodbujajo nastajanje Employeeship kulture.
Orodje lahko uporabite tudi kot pomemben del procesa učenja in razvoja. To bo vsem omogočilo razumevanje ogrodja, ki ustvarja najboljše pogoje za mobiliziranje energije vseh proti zmagam in pripomoglo k zavestnemu ravnanju zaposlenih v dnevnih situacijah.

 

To je 14 področij, znotraj katerih organizacije pogosto vzpostavljajo sisteme in politike za svoje delovanje. Ta področja, s svojimi pravili in omejitvami, spodbujajo ali zavirajo razvoj Employeeship kulture:

 1. Vizija
 2. Poslanstvo
 3. Organizacija
 4. “Mi” kultura
 5. Sistem vodenja
 6. Stil vodenja
 7. Kadrovske politike
 8. Zaposlitvena pogodba
 9. Nagrade in priznanja
 10. Napredovanje
 11. Notranja komunikacija
 12. Informacijski sistem
 13. Politika kakovosti
 14. Učeča se organizacija

 

Kako lahko test – orodje uporabi podjetje

 • V organizaciji se lahko lotite izredno temeljite ocene vsakega od kritičnih dejavnikov tako, da z zaposlenimi ocenite podjetje glede na izkušnje relevantnih področij.
 • O skupnem rezultatu Organizacijskega Employeeship Metra se lahko natančno pogovorite v vseh delih organizacije. Vsak mora biti povabljen, da prispeva predloge, ideje in poglede, ki naj bodo nato obravnavani na prihodnjih sestankih menedžmenta. Ta sestanek naj vodi do konkretnega načrta za razvoj in izboljšanje Employeeship kulture znotraj celotne organizacije in ga lahko pomaga izvesti izkušeni član managementa.
 • Organizacijski Employeeship Meter lahko uporabite enkrat letno kot osnovno orodje za določanje potrebnih sprememb in usmeritev za doseganje uspeha.

Kako lahko orodje uporabijo zaposleni

 • Vsak zaposleni lahko natančno preuči rezultate Organizacijskega Employeeship Metra in naj se vpraša ali skupni rezultat izkazuje njegovo / njeno izkušnjo Employeeship kulture v organizaciji. Določi lahko načine, s katerimi kot posameznik prispeva k ustvarjanju in ohranjanju Employeeship kulture v organizaciji. S to novo ozaveščenostjo bo vsak posameznik bolje opremljen za prispevanje k razvoju Employeeship kulture.
 • Vsak lahko naredi predloge za izboljšanje obstoječih sistemov in politik ter jih predstavi ali predlaga v svojem timu ali celemu podjetju.
 • Ko so novi sistemi in politike predstavljeni, mora vsak zaposleni prispevati k implementaciji – brez odlašanja. To lahko pomeni, da zaposleni dajo povratno informacijo o tem, ali novi sistemi in politike delujejo, tako kot je bilo predvideno ali pomagajo s svojim prispevkom, da se ukoreninijo v vaših timih.

 

 

PRIJAVITE SE NA ON-LINE SEMINAR PRAKTIČNO VODENJE

Program bo namesto 5 dni potekal 5 tednov. Vsak teden je namenjen učenju ene vsebine.

Program se bo začel 16.11.2020 in se bo končal 18.12.2020.

info@clausmoller.com